HOME » Contact Us

Contact Us


DHMUN2016

Contacts

Secretary General

ZHOU ZIling

+86 18201750797 zhouziling_lyn@163.com

Secretariat

HE Jing

+86 13764323026 donghuahejing@163.com

JIANG Danming

+86 18906156220 danmingjiang@foxmail.com

Communications Director

JIANG Liping

+86 18616714230 lilyapplejiang@163.com

Publicity Director

LI Qi

+86 15001776205 desertlq@foxmail.com

Official Website

http://www.dhmun.org

Wechat Official Account

donghuamolian

DHMUN2016 Contact Email

dhmun2016@163.com

DHMUN2016 Registration Email

dhmunreg@163.com